Mitrev, S., Pejcinovski, F., Kozina, B., & Mojsovski, T. 2013 Apr 24. Појава на некои нови патогени промени кај виновата лоза во регионот. Journal of Agriculture and Plant Sciences. [Online] 1:1