Регенерација на пиперка (capsicum annuum l.) од апикални пупки во услови ин витро

  • Mirko Spasenovski
  • Liljana Koleva

Abstract

Апикални пупки од пиперка Куртовска Капија беа изолирани од асептички р'тени семиња, а потоа беа култивирани на MS (Murashige andSkoog 1962) минерален раствор со 3% сахароза, 7% агар и хормони (IAA, Ga3 и Кинетин).

По четири недели експланатите беа култивирани на истиот медиум каде се развија лисни розети. Во присуство на хормоните индол-3 оцетна и киселина (IAA) и индол-3 бутерна киселина (IBA) изданоците на пиперка се вкоренија. Најдобро вкоренување беше постигнато во ерленмаерови тиквици од 250 ml.

Вкоренетите растенија беа префрлени во пластични садови во мешавина од тресет, песок и перлит во однос (1:1:1). После еден месец растенијата постепено се адаптираа на надворешни услови.

Published
Apr 22, 2013
How to Cite
SPASENOVSKI, Mirko; KOLEVA, Liljana. Регенерација на пиперка (capsicum annuum l.) од апикални пупки во услови ин витро. Journal of Agriculture and Plant Sciences, [S.l.], p. pp.13, apr. 2013. ISSN 2545-4455. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFA/article/view/284>. Date accessed: 09 july 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>