Pseudomonas Syringae pv. Lanchrimans (Smith et Bryan 1915; young, dye et Wilke 1978) како причинител на бактериската аглеста дамкавост на краставиците во струмичкоит регион

  • Sasa Mitrev

Abstract

Pseudomonas syringae pv. lachrimans како причинител на бактериската аглеста дамкавост на краставиците е една од позначајните заболувања кои се јавуваат на краставиците одгледувани во пластеници во струмичкиот регион. Како резултат на погодните климатски услови, заболувањето во текот на 1995 година беше доста распространето и предизвикуваше значителни загуби во одгледувањето на краставицата. Овој паразит е присутен во многу земји во Европа, Америка, а го има и на далечниот исток и во Австралија. Идентификацијата на овој патоген е извршена врз основа на лабораториско проучување на патогените, морфолошките, биохемиските и физиолошките карактеристики.
Published
Apr 23, 2013
How to Cite
MITREV, Sasa. Pseudomonas Syringae pv. Lanchrimans (Smith et Bryan 1915; young, dye et Wilke 1978) како причинител на бактериската аглеста дамкавост на краставиците во струмичкоит регион. Journal of Agriculture and Plant Sciences, [S.l.], p. pp.40, apr. 2013. ISSN 2545-4455. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFA/article/view/321>. Date accessed: 28 may 2020.

Most read articles by the same author(s)