Kocaleva, M., Stojanovik, I., & Zdravev, Z. (2015). Модел на прифаќање и употреба на репозиториумот наменет за наставниот кадар при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. Yearbook - Faculty Of Computer Science, 3(3), pp. 21-32. Retrieved from http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFCS/article/view/886