Kocaleva, M., Stojanovik, I., & Zdravev, Z. 2015 May 19. Модел на прифаќање и употреба на репозиториумот наменет за наставниот кадар при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. Yearbook - Faculty of Computer Science. [Online] 3:3