Kocaleva, Mirjana, Igor Stojanovik, & Zoran Zdravev. " Модел на прифаќање и употреба на репозиториумот наменет за наставниот кадар при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип." Yearbook - Faculty of Computer Science [Online], 3.3 (2014): pp. 21-32. Web. 9 Jul. 2020