Ljubotenska, A., & Mileva, A. 2015 May 19. Дигитален воден жиг во слика во фреквентен домен со дискретна косинусна трансформација. Yearbook - Faculty of Computer Science. [Online] 3:3