Ljubotenska, Ana, & Aleksandra Mileva. " Дигитален воден жиг во слика во фреквентен домен со дискретна косинусна трансформација." Yearbook - Faculty of Computer Science [Online], 3.3 (2014): pp. 73-82. Web. 8 Apr. 2020