Анализа на однесувањето на едно квадратно пресликување како дискретен динамички систем

  • Biljana Boris Zlatanovska "Goce Delcev", University

Abstract

Во овој труд го анализираме квадратното пресликување  кое зависи од еден реален параметар А и за различна реална вредност на параметарот А ова пресликување дава еднопараметрска фамилија на функции. Aнализата ќе биде направена од аспект на диференцната равенка , разгледувана како дискретен динамички систем. Анализирањето на динамиката на еден ваков систем во суштина е анализирање и класификација на стабилноста на неподвижните точки, постоење на орбити, како и анализа на бифуркационен дијаграм. Графичките презентации ќе бидат изработени во математичкиот пакет Mathematica.

Published
Sep 29, 2016
How to Cite
ZLATANOVSKA, Biljana Boris. Анализа на однесувањето на едно квадратно пресликување како дискретен динамички систем. Yearbook - Faculty of Computer Science, [S.l.], v. 4, n. 4, p. pp. 5-12, sep. 2016. ISSN 1857- 8691. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFCS/article/view/1050>. Date accessed: 28 feb. 2020.
Section
Articles