Практична примена на едно – димензионалната бранова равенка

  • Mirjana Kocaleva Computer Science Faculty, Goce Delcev University, Stip, Republic of Macedonia
  • Aleksandra Risteska

Abstract

Во овој труд ги разгледуваме парцијалните диференцијални равенки, а посебен акцент ставаме на хиперболичните равенки и на брановата равенка како посебен вид на овие равенки. Исто така користиме компјутерска симулација со која го прикажуваме проблемот на пропагирање на бран на конкретен нумерички модел. Користиме формулација на равенката на бранот изразена преку брзината, деформацијата и напонот. Со интегрирање на брзината во однос на времето, добиваме преместувања на просторните точки. Главната цел на ова истражување е да ги проучиме феномените кои се случуваат кога имаме Dirichlet гранични услови кога имаме пропагирање на бранот во форма на полу-синусен пулс.

Published
May 11, 2017
How to Cite
KOCALEVA, Mirjana; RISTESKA, Aleksandra. Практична примена на едно – димензионалната бранова равенка. Yearbook - Faculty of Computer Science, [S.l.], v. 5, n. 5, p. pp. 5-12, may 2017. ISSN 1857- 8691. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFCS/article/view/1828>. Date accessed: 09 july 2020.

Most read articles by the same author(s)