Dimitrova, J. 2018 Sep 12. КВАЛИТЕТНОТО УПРАВУВАЊЕ СО ЗАЛИХИТЕ ПРЕДУСЛОВ ЗА БРЗА И ЕФИКАСНА РЕВИЗИЈА. Yearbook - Faculty of Economics. [Online] 8:1