Dimitrova, Janka. " КВАЛИТЕТНОТО УПРАВУВАЊЕ СО ЗАЛИХИТЕ ПРЕДУСЛОВ ЗА БРЗА И ЕФИКАСНА РЕВИЗИЈА." Yearbook - Faculty of Economics [Online], 8.1 (2015): 49-61. Web. 14 Jul. 2020