Koleva, B., & Gorgieva-Trajkovska, O. (2018). ЗНАЧЕЊЕТО НА СТРАТЕШКОТО МЕНАЏЕРСКО СМЕТКОВОДСТВО КАКО ПОЗИТИВЕН ИНДИКАТОР ВО СОВРЕМЕНОТО БИЗНИС ОПКРУЖУВАЊЕ. Yearbook - Faculty Of Economics, 8(1), 111-121. Retrieved from http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/2435