Koleva, B., & Gorgieva-Trajkovska, O. 2018 Sep 12. ЗНАЧЕЊЕТО НА СТРАТЕШКОТО МЕНАЏЕРСКО СМЕТКОВОДСТВО КАКО ПОЗИТИВЕН ИНДИКАТОР ВО СОВРЕМЕНОТО БИЗНИС ОПКРУЖУВАЊЕ. Yearbook - Faculty of Economics. [Online] 8:1