Dimitrova, J., & Micovska-Sukrieva, D. (2018). РЕВИЗОРСКАТА ПРОФЕСИЈА ВО МАКЕДОНИЈА И ВО СВЕТОТ. Yearbook - Faculty Of Economics, 8(1), 123-131. Retrieved from http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/2436