Dimitrova, J., & Micovska-Sukrieva, D. 2018 Sep 12. РЕВИЗОРСКАТА ПРОФЕСИЈА ВО МАКЕДОНИЈА И ВО СВЕТОТ. Yearbook - Faculty of Economics. [Online] 8:1