Dimitrova, Janka, & Dragica Micovska-Sukrieva. " РЕВИЗОРСКАТА ПРОФЕСИЈА ВО МАКЕДОНИЈА И ВО СВЕТОТ." Yearbook - Faculty of Economics [Online], 8.1 (2015): 123-131. Web. 14 Jul. 2020