Nikovska, Natasa. " ОРГАНИЗАЦИСКАТА СТРАТЕГИЈА - ВОДИЧ ЗА СОЗДАВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТСКА ПРЕДНОСТ НА ПАЗАРОТ." Yearbook - Faculty of Economics [Online], 8.1 (2015): 171-182. Web. 23 May. 2019