Makarenkova, T. 2018 Sep 12. ВЛИЈАНИЕТО НА ЛИДЕРСТВОТО ВРЗ ИЗВРШУВАЊЕТО НА СТРАТЕГИЈТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО. Yearbook - Faculty of Economics. [Online] 8:1