Makarenkova, Tatjana. " ВЛИЈАНИЕТО НА ЛИДЕРСТВОТО ВРЗ ИЗВРШУВАЊЕТО НА СТРАТЕГИЈТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО." Yearbook - Faculty of Economics [Online], 8.1 (2015): 195-204. Web. 14 Jul. 2020