Arsovski, Saso. " ВЛИЈАНИЕТО НА РАКОВОДИТЕЛИТЕ ВРЗ ОРГАНИЗАЦИСКОТО ОДНЕСУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ, СО ОСВРТ НА МВР" Yearbook - Faculty of Economics [Online], Volume 8 Number 1 (12 September 2018)