Tonevski, D. 2018 Sep 12. УЛОГАТА НА ЗАДОЛЖНИЦАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАКО ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТ. Yearbook - Faculty of Economics. [Online] 8:1