Tonevski, David. " УЛОГАТА НА ЗАДОЛЖНИЦАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАКО ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТ." Yearbook - Faculty of Economics [Online], 8.1 (2015): 227-236. Web. 14 Jul. 2020