Gruevski, I., & Gaber, S. 2020 Feb 21. ЕФЕКТОТ ОД ОДАНЧУВАЊЕТО ВРЗ ПРОСЕЧНАТА ПОНДЕРИРАНА ЦЕНА НА КАПИТАЛОТ. Yearbook - Faculty of Economics. [Online] 19:3