Gjorgieva-Trajkovska, O. 2013 May 23. Анализа на билансот на состојба од аспект на корпоративното управување. Yearbook - Faculty of Economics. [Online] 2:1