Jovanov-Marjanova, T. (2013). Значење на истражувањето на пазарот за креирање на ефективни стратегии на работење. Yearbook - Faculty Of Economics, 2(1), pp.165-174. Retrieved from http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/530