Jovanov-Marjanova, T. 2013 May 23. Значење на истражувањето на пазарот за креирање на ефективни стратегии на работење. Yearbook - Faculty of Economics. [Online] 2:1