Jovanov-Marjanova, Tamara. " Значење на истражувањето на пазарот за креирање на ефективни стратегии на работење." Yearbook - Faculty of Economics [Online], 2.1 (2010): pp.165-174. Web. 23 Sep. 2019