КЕЈНЗ И АНАЛИЗАТА НА КАМАТНАТА СТАПКА, ШТЕДЕЊЕТО И ПОТРОШУВАЧКАТА

  • Круме Николоски

Abstract

Економијата се развива како континуиран процес кој продолжува и денес и е инспирација за многу економисти кои сакаат да ги проучуваат економските мисли, а можеби дури и да придонесат за нејзиниот понатамошен развој. Проучувањето на различни пристапи и перспективи за економија, причините за тие разлики и како тие еволуирале со текот на времето, обезбедува историски и филозофски контекст кој ги охрабрува повеќето економисти за критичка анализа на тековните економски алатки и нивната примена.. Целата на овој труд е пручувањето на економските мисли, односно размислувњата и дискусијата на Кејнз поврзани со анализата на каматната стапка, штедењето и потрошувачката.


 

Published
Sep 19, 2018
How to Cite
НИКОЛОСКИ, Круме. КЕЈНЗ И АНАЛИЗАТА НА КАМАТНАТА СТАПКА, ШТЕДЕЊЕТО И ПОТРОШУВАЧКАТА. Yearbook - Faculty of Economics, [S.l.], v. 11, n. 1, p. 17-26, sep. 2018. ISSN 1857- 8632. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/2448>. Date accessed: 15 nov. 2019.