ОПФАТОТ НА ЕКОНОМИЈАТА И МОДЕЛОТ НА РИКАРДО

  • Круме Николоски

Abstract

Во контекст на проучување на економската наука, збирот на поединечните креативни идеи ни ја дава сосотојбата во економијата. Економијата се развива како континуиран процес кој продолжува и денес е само по себе инспирација за многу економисти кои сакаат да ги проучуваат економските мисли, а можеби дури и да придонесат за нејзиниот понатамошен развој. Економскиот процес е вграден во општеството и е во врска со сите аспекти на културниот и економскиот живот. Севкупноста на знаењето е севкупноста на совршеното единство меѓу луѓето Рикардовиот пристап кон политиката имал значително влијание во начинот на којшто идните економисти биле ангажирани во креирање на политиката. Ова се однесува на начинот за да се формулира добра политика, а притоа користејќи го Рикардо како модел. Имено, разбирањето на историските мисли, на економскиот систем и на економската теорија бара подигнување на свеста на социјален, историски и филозофски контекст. Затоа, целата на овој труд е пручувањето на економските мисли или конкретно на дискусијатасија којашто се однесува за сеопфатноста на економијата и демонстрација на моделот на Рикардо.


 

Published
Sep 19, 2018
How to Cite
НИКОЛОСКИ, Круме. ОПФАТОТ НА ЕКОНОМИЈАТА И МОДЕЛОТ НА РИКАРДО. Yearbook - Faculty of Economics, [S.l.], v. 11, n. 1, p. 39-47, sep. 2018. ISSN 1857- 8632. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/2450>. Date accessed: 15 nov. 2019.