АНАЛИЗА НА ГЛОБАЛНИТЕ ТРГОВСКИ ТЕКОВИ ЗА ВРЕМЕНСКИОТ ПЕРИОД 2008-2018 ГОДИНА

  • Emilija Miteva-Kacarski
  • Kostadinka Panova
  • Blagica Koleva

Abstract

Предмет на анализа во овој труд е учеството на поважните групи на производи во структурата на глобалната трговија за временскиот период 2008-2018 година. Резултатите од анализата на глобално ниво укажуваат на намалување на вредноста на извозот на горива и производи од рударство за временскиот период 2008-2018 година, додека зголемување на вредноста на извозот на земјоделски производи и индустриски добра. Анализирано по групи на земји, како најзначаен извозник на поважните групи на производи се јавува Европската унија.


 

Published
Jan 28, 2020
How to Cite
MITEVA-KACARSKI, Emilija; PANOVA, Kostadinka; KOLEVA, Blagica. АНАЛИЗА НА ГЛОБАЛНИТЕ ТРГОВСКИ ТЕКОВИ ЗА ВРЕМЕНСКИОТ ПЕРИОД 2008-2018 ГОДИНА. Yearbook - Faculty of Economics, [S.l.], v. 18, p. 39-45, jan. 2020. ISSN 1857- 8632. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3413>. Date accessed: 17 feb. 2020.
Section
Articles