Претприемачко однесување - фактор за економски развој

  • Hristina Serafimovska

Abstract

Предмет на обработка на овој труд е поврзаноста на економскиот развој со потребата од претприемачко однесување. Научните теории и искуствата од секојдневната пракса покажуваат дека претприемништвото заедно со секторот на мали и средни претпријатија е столб на економски развој. Истото овозможува рационално користење на расположливите ресурси (природни, техничко-технолошки и трудови), зголемување на конкурентноста на економија преку влез на нови мали и средни претпријатија во економската структура, поддржување на претприемачки иницијативи и модернизација на економската структура на општините и на цели региони.
Published
May 22, 2013
How to Cite
SERAFIMOVSKA, Hristina. Претприемачко однесување - фактор за економски развој. Yearbook - Faculty of Economics, [S.l.], v. 2, n. 1, p. pp.301-308, may 2013. ISSN 1857- 8632. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/512>. Date accessed: 26 jan. 2020.
Section
Articles