Претприемачко однесување - фактор за економски развој

  • Hristina Serafimovska

Abstract

Предмет на обработка на овој труд е поврзаноста на економскиот развој со потребата од претприемачко однесување. Научните теории и искуствата од секојдневната пракса покажуваат дека претприемништвото заедно со секторот на мали и средни претпријатија е столб на економски развој. Истото овозможува рационално користење на расположливите ресурси (природни, техничко-технолошки и трудови), зголемување на конкурентноста на економија преку влез на нови мали и средни претпријатија во економската структура, поддржување на претприемачки иницијативи и модернизација на економската структура на општините и на цели региони.

References

Diochon M. C. – Entrepreneurship and community Economic Development, McGill-Queen’s University Press, 2003.

Yadav C. P. – Encyclopaedia of Entrepreneurship Development, Anmol Publications Pvt. Ltd., New Delhi, 2000.

Leitao, Ј., Baptista, R. – Public policies for Fostering Entrepreneurship, Springer Science +Business Media, LLC, New York, 2009.

Пуљиз Ј. - „Економски развој“, Како да се подобри развојот на лoкално ниво – Прирачник со најдобрите практични примери од Југоисточна Европа, Фондација Фридрих Еберт, Скопје, 2005 г.

Published
2013-05-22