Трајковска Анчевска, Жаклина, & Наташа Димеска. " ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТ И СОЦИЈАЛНАТА ИНКЛУЗИЈА И НИВНО РАЗЛИЧНО ДЕФИНИРАЊЕ." Yearbook - Faculty of Law [Online],: n. pag. Web. 15 Oct. 2019