Потребата од промена на компетенциите во развојот на човечките ресурси во пострецескиот период

  • Snezana Bilik Sotiroska

Abstract

Процесот на глобалната трансформација на општествата и економиите од општества базирана на работа во општества врз основана знаења го направи развојот на човечките ресурси едно од најважните средства на секоја организација и најважен елемент во економскиот развој на земјата.  Инвестициите и реформите во високообразовниот систем станаа реалност за Европа и земјите од Западен Балкан за да ги задоволат ново настанатите потреби на пазарот на труд. Усовршувањето на високообразовниот систем и развојот на концептот на доживотно учење се предуслови за развој на високо компетентни индивидуи, кои ќе придонесат во развојот на конкурентно стопанство. Главна цел на овој научен труд е да се презентираат причините за реформа на високообразовниот систем во Република Македонија, како и да се потенцираат специфичните проблеми со кои се соочуваат високообразовните институции за времена овој реформски процес. Исто така, главна цел на овој труд е да изведе заклучок за бараните компетенции со кои студентите треба да се стекнат за време на образовниот процес. Овие компетенции се анализирани од страна на академскиот кадар, дипломираните студенти и работодавачите. Тие треба да бидат движечка сила во  понатамошниот развој и реформи во создавањето на квалитетни човечки ресурси.

Published
Apr 16, 2013
How to Cite
SOTIROSKA, Snezana Bilik. Потребата од промена на компетенциите во развојот на човечките ресурси во пострецескиот период. Yearbook - Faculty of Law, [S.l.], v. 2, n. 2, p. pp.65-76, apr. 2013. ISSN 1857- 8713. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/191>. Date accessed: 23 sep. 2019.