Правно уредување на плата во меѓународните инструменти и во националното законодавство на Република Македонија

  • Andon Majhoshev

Abstract

Платата како правна категорија има правен основ во повеќе меѓународни (МОТ и ООН) и регионални (ЕУ) правни инструменти. Одредбите од тие правни инструменти се имлементирани и во законодавството на Република Македонија, пред сѐ во Законот за работните односи и колективните договори.
Published
Apr 17, 2013
How to Cite
MAJHOSHEV, Andon. Правно уредување на плата во меѓународните инструменти и во националното законодавство на Република Македонија. Yearbook - Faculty of Law, [S.l.], v. 2, n. 2, p. pp.137-146, apr. 2013. ISSN 1857- 8713. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/200>. Date accessed: 23 sep. 2019.