IUS NATURALE подзаборавениот правец во философијата на правото

  • Dimitar Apasiev

Abstract

Авторот на трудот прави обид да ги оживее подзаборавените правни идеи својствени на приврзаниците на природното право – како посебен правец во философијата на правото. Преку историско- компаративен пристап, тој се обидува да ги пренесе оригиналните инспиративни идеи на видни авторитети, философи и правници кои твореле од антиката па сè до денес. Во трудот особено е обработено и влијанието на стоицизмот врз продуховениот развој на римското право. Истовремено е дадена и остра критика на правниците позитивисти и на нивниот „нормативистички“ и некреативен правен пристап во изучувањето и во толкувањето на правото, кој е штетен како за студентите, така и за правното образование воопшто.
Published
Apr 17, 2013
How to Cite
APASIEV, Dimitar. IUS NATURALE подзаборавениот правец во философијата на правото. Yearbook - Faculty of Law, [S.l.], v. 2, n. 2, p. pp.33-52, apr. 2013. ISSN 1857- 8713. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/202>. Date accessed: 17 sep. 2019.