Анализа на демократскиот капацитет на единиците на локалната самоуправа во Република Македонија

  • Jovan Ananiev

Abstract

Во овој труд се анализираат демократските капацитети на
општинските органи, релациите што постојат меѓу нив, демократичноста
во процесот на носењето на одлуки и креирањето на јавните политики,
капацитетот на месните самоуправи, како и улогата на цивилниот сектор
во демократизцијата на локално ниво. Трудот е базиран на податоци
добиени преку реализирани интервјуа со градоначалници и претседатели
на совети, анализа на резултати од спроведени анкети и анализа на
официјални документи.
Published
Apr 17, 2013
How to Cite
ANANIEV, Jovan. Анализа на демократскиот капацитет на единиците на локалната самоуправа во Република Македонија. Yearbook - Faculty of Law, [S.l.], v. 2, n. 2, p. pp.5-20, apr. 2013. ISSN 1857- 8713. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/204>. Date accessed: 17 july 2019.