Договор за организирање на патување и општи услови за патување

  • Дејан Методијески

Abstract

Туристичките агенции играат важна улога во развојот
на туризмот, а при вршење на својата дејност влегуваат во договорни
односи со корисниците на услугите. Предмет на оваа статија се договорот
за организирање на патување и општите услови за патување кои важат
во Македонија. Во текстот се опфатени позначајните Меѓународни
конвенции, како и основната законска регулатива која е поврзана со
туризмот во Република Македонија. Во последниот дел на трудот е
направен осврт на дел од правата и обврските на корисниците и на
давателите на туристичките услуги кои се содржат во општите услови за
патување.
Клучни зборови: туризам, туристички агенции, договор за патување, општи услови за патување.

Published
Apr 27, 2019
How to Cite
МЕТОДИЈЕСКИ, Дејан. Договор за организирање на патување и општи услови за патување. Yearbook - Faculty of Law, [S.l.], v. 3, n. 3, apr. 2019. ISSN 1857- 8713. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/2798>. Date accessed: 24 aug. 2019.

Most read articles by the same author(s)