Веберовата теорија за власта: типови на легитимна власт

  • Страшко Стојановски

Abstract

Макс Вебер е еден од најзначајните основачи на
Социологијата со особено влијание во рамките на теоријата при
дефинирањето на моќта и власта. Предмет на анализа на овој труд се
идеалните типови на легитимна власт кои се темелат на традиционалните,
рационалните и харизматските основи. Општествената апликативност на
ваквите теоретски гледишта е во насока на Веберовата мисла, која сепак не
тврди дека идеалните типови се општоприсутни и доминантни во нивниот
чист облик, туку дека се препознатливи во рамките на сложените системи
на владеење, притоа градејќи комплексни корелативни меѓуодноси.
Клучни зборови: Макс Вебер, власт, моќ, бирократија, општествена промена.

Published
Apr 27, 2019
How to Cite
СТОЈАНОВСКИ, Страшко. Веберовата теорија за власта: типови на легитимна власт. Yearbook - Faculty of Law, [S.l.], v. 3, n. 3, apr. 2019. ISSN 1857- 8713. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/2801>. Date accessed: 24 aug. 2019.

Most read articles by the same author(s)