ФОРМАЛНИ МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛА И ПРИМЕНА НА МЕЃУНАРОДНИТЕ СТАНДАРДИ НА ТРУДОТ

  • Весна Анастасова

Abstract

Апстракт: Со Уставот на Меѓународната организација на трудот е воспоставен
посебен систем за контрола и примена на меѓународните стандарди на трудот. Овој
систем, во основата, се состои од испитување на извештаи и постапки по приговори и
жалби. Иако се работи за сложен систем, кој во текот на децениското постоење на МОТ
давал резултати, сепак преку него не може да се постигнат значајни ефекти во примената
на меѓународните стандарди на трудот.
Клучни зборови: меѓународна, организација, труд, права, стандарди

Published
Aug 18, 2019
How to Cite
АНАСТАСОВА, Весна. ФОРМАЛНИ МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛА И ПРИМЕНА НА МЕЃУНАРОДНИТЕ СТАНДАРДИ НА ТРУДОТ. Yearbook - Faculty of Law, [S.l.], v. 7, n. 7, aug. 2019. ISSN 1857- 8713. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/3052>. Date accessed: 21 sep. 2019.