ПРЕНОС НА РИЗИКОТ ОД СЛУЧАЈНО ПРОПАЃАЊЕ ИЛИ ОШТЕТУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТОТ КАЈ ДОГОВОРОТ ЗА ПРОДАЖБА

  • Благој Милев

Abstract

Апстракт: Кај договорот за продажба во практиката најважни се прашањата поврзани со пренос на ризикот и појавувањето на трошоци.
Пренос на ризикот е од важност бидејќи се определува моментoт кога ризикот од случајно пропаѓање или оштетување на предметот кај договорот за продажба од продавачот преминува на купувачот. Пренос на ризикот, примарно претставува практично прашање и е регулирано со националното и меѓународното право.
Клучни зборови: практично прашање, момент, купувач, продавач

Published
Aug 18, 2019
How to Cite
МИЛЕВ, Благој. ПРЕНОС НА РИЗИКОТ ОД СЛУЧАЈНО ПРОПАЃАЊЕ ИЛИ ОШТЕТУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТОТ КАЈ ДОГОВОРОТ ЗА ПРОДАЖБА. Yearbook - Faculty of Law, [S.l.], v. 7, n. 7, aug. 2019. ISSN 1857- 8713. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/3058>. Date accessed: 21 sep. 2019.