Velickov, S. 2013 Apr 16. Улогата на наставникот во развојот на афинитетот на децата кон пијаното како инструмент. Yearbook - Faculty of Music Art. [Online] 2:2