Velickov, Slavco. " Улогата на наставникот во развојот на афинитетот на децата кон пијаното како инструмент" Yearbook - Faculty of Music Art [Online], Volume 2 Number 2 (16 April 2013)