Gjorgjeva, E. (2013). Влијанието на организираниот педагошки процес врз музикалноста и општиот развој на детето. Yearbook - Faculty Of Music Art, 2(2), pp.105-120. Retrieved from http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/154