Velkovska-Trajanovska, V. 2013 Apr 16. Присутноста, употребата и улогата на музичките инструменти во дел од оркестарското творештво на Томислав Зографски (1934- 2000). Yearbook - Faculty of Music Art. [Online] 2:2