Jovanov, I. (2013). Улогата и значењето на оркестарот на народни инструменти на македонската радио телевизија во одржувањето на сопствената музичка традиција. Yearbook - Faculty Of Music Art, 2(2), pp.5-12. Retrieved from http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/164