Jovanov, Ilco. " Улогата и значењето на оркестарот на народни инструменти на македонската радио телевизија во одржувањето на сопствената музичка традиција." Yearbook - Faculty of Music Art [Online], 2.2 (2011): pp.5-12. Web. 20 Feb. 2020