Jovanov, Ilco. " Улогата и значењето на оркестарот на народни инструменти на македонската радио телевизија во одржувањето на сопствената музичка традиција" Yearbook - Faculty of Music Art [Online], Volume 2 Number 2 (16 April 2013)