Gavrilovski, G. (2019). УПОТРЕБА НА ФОЛКЛОРНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ И УМЕТНИЧКАТА ТРАНСПОЗИЦИЈА НА ФОЛКЛОРОТ ВО ВТОРИОТ СТАВ „ЛАМЕНТОЗО“ ОД СИМФОНИЈАТА БРОЈ 5, НА КОМПОЗИТОРОТ ТОМА ПРОШЕВ. Yearbook - Faculty Of Music Art, 5(5), 17-25. Retrieved from http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/2895