Sterjov, Petre. " КОНЦЕРТ ЗА ПИЈАНО И ОРКЕСТАР БР. 2 ОП. 21 ВО ЕФ-МОЛ ОД ФРЕДЕРИК ШОПЕН." Yearbook - Faculty of Music Art [Online], 5.5 (2018): 65-70. Web. 2 Jun. 2020